Διαθέσιμα Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο PDF Ασφαλείας MSDS

ΑΣΤΑΡΙ SPRALAC SP 5199 4Lt ΣΕΤ

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: SP5199/S
Κατασκευαστής: Spralac
Μοντέλο/Σειρά: 5199/4/S
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: http://www.spralac.com/Products.jsp?region=eu

Περιγραφή:

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ SPRALAC 5199 4:1 4Lt

Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ορισμός προϊόντος : Μίγμα Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 3, H412 Το προϊόν είναι ταξινομημένο ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε. Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ [DPD] Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της. Ταξινόμηση : R10 R66, R67 R52/53
Φυσικοί/χημικοί κίνδυνοι : Εύφλεκτο. Κίνδυνοι για την : Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. H ανθρώπινη υγεία εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή Δηλώσεις επικινδυνότητας : Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης Πρόληψη : Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Να φοράτε μέσα προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός, εξαερισμού, φωτιστικός και χειρισμού υλικών εξοπλισμός. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Απόκριση : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. Αποθήκευση : Να διατηρείται δροσερό. Διάθεση : Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Επικίνδυνα συστατικά : οξικός n-βουτυλεστέρας Συμπληρωματικά στοιχεία : Δεν ισχύει. επισήμανσης Παράρτημα XVII – : Δεν ισχύει. Περιορισμοί στην παραγωγή, στη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας Περιέκτες που πρέπει να : Δεν ισχύει. φέρουν πώμα ασφαλείας για παιδιά Προειδοποίηση κινδύνου : Δεν ισχύει. για την αφή 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Άλλοι κίνδυνοι που δεν : Καμία γνωστή. έχουν ως αποτέλεσμα ταξινόμηση

 

Ετικέτες Ασφαλείας:

Ετικέτα ασφαλείαςΕτικέτα ασφαλείας