ΒΕΡΝΙΚΙ STANDOX EASY CLEAR K9510 1Lt

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Διαθέσιμες επιλογές:
Κωδ. Προϊόντος: K9510
Κατασκευαστής: Standox
Μοντέλο/Σειρά: K9510 Easy

Περιγραφή:

STANDOX VOC EASY CLEAR Βερνίκι χαμηλής περιεκτικότητας ΠΟΕ.

Συνεχόμενη εφαρμογή.
Για επικάλυψη κομματιών ή γενικό.
Κατάλληλο για αεροστέγνωμα.
Χρειάζεται VOC Easy σκληρυντές. 30 λεπτά @ 60-65°C χρόνος στεγνώματος

Προσδιορισμός επικινδυνότητας
Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση του μίγματος Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412; EUH208; 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1272/2008. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή Περιέχει : διαλυτική νάφθα (πετρέλαιο), ελαφρά αρωματική (<0,1% βενζόλιο)ξυλένιο 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο οξικό n-βουτύλιο ∆ηλώσεις επικινδυνότητας H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208 Περιέχει: αλφα-3-(3-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονυλ-ωμεγα- υδροξυπολυ(οξυαιθυλένιο) αλφα-3-(3-(2Η-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονυλο-ωμεγα-3-(3-(2Η- βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονυλοξυπολυ(οξυαιθυλένιο); σεβακικό δις(1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο); Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. ∆ηλώσεις προφυλάξεων P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία / προστατευτικά γυαλιά/προστασία προσώπου. P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 2.3. ´Αλλοι κίνδυνοι Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ΑΒΤ). Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (vPvB). Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Ετικέτες Ασφαλείας:

Ετικέτα ασφαλείαςΕτικέτα ασφαλείας