Διαθέσιμα Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο PDF Ασφαλείας SDS

ΚΟΛΛΑ ΣΤΟΚΟΣ ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 28gr

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 84334
Κατασκευαστής: Permatex
Μοντέλο/Σειρά: 84334

Περιγραφή:

ΣΤΟΚΟΣ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

PERMATEX FUEL TANK REPAIR είναι ένα νέο συγκολλητικό με βιομηχανικής σύνθεσης δύναμη που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αιθανόλη που βρίσκεται σε πολλούς τύπους καυσίμου.
Χρησιμοποιήστε το για να κάνετε μόνιμες επισκευές στις δεξαμενές καυσίμων και τα δοχεία αερίου.
Δεν απαιτείται αφαίρεση της δεξαμενής

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008 Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2 - (H315) Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2 - (H319) Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1 - (H317) Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον Κατηγορία 1 - (H400) Χρόνια υδάτινη τοξικότητα Κατηγορία 1 - (H410) Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EΟΚ ή 1999/45/ΕΚ Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R: βλ. τμήμα 16 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Περιέχει Δισφαινόλη Α Επιχλωρυδρτίνη Εποξυρητίνη.Προειδοποιητική λέξη Προειδοποίηση Δηλώσεις κινδύνου H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Περιέχει τριαιθυλενοτετραμίνη EUH208 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση Δηλώσεις προφύλαξης - EU (§28, 1272/2008) P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P321 - Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε συμπληρωματικές οδηγίες πρώτων βοηθειών στην ετικέτα) Άλλες πληροφορίες • Αυτό το προϊόν περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο (χαλαζία) σε μη αναπνεύσιμη μορφή. Είναι απίθανο να εισπνεύσετε κρυσταλλικό πυρίτιο σε περίπτωση που εκτεθείτε στο προϊόν αυτό

Ετικέτες Ασφαλείας:

Ετικέτα ασφαλείαςΕτικέτα ασφαλείας