ΒΕΡΝΙΚΙ HB BODY ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΌ (2:1) 499 1Lt

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 499
Κατασκευαστής: HB Body
Μοντέλο/Σειρά: 499
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: http://www.hbbody.com.gr/product/?pid=102&m=2&lang=gr

Περιγραφή:

Το BODY 499 είναι ένα αντιχαρακτικό βερνίκι, εξαιρετικά διαυγές, υψηλών στερεών. Λόγω του μεγάλου πάχους και της υψηλής γυαλάδας, δύναται να προσφέρει άριστο αποτέλεσμα σε γενικές και τοπικές επισκευές.

Αναμιγνύεται 2:1 με σκληρυντές Hardener For Topcoats H753 NORMAL, H754 FAST και H752 SLOW.

Χρόνος ψησίματος 10-30 λεπτά αναλόγως τον σκληρυντή που θα επιλέγει. Επιδέχεται δυαλιτικό Acryl 740 NORMAL, 741 SLOW από 0-10%.

Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 GHS02 φλόγα Flam. Liq. 3 GHS07 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 STOT SE 3Aquatic Chronic 3 H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Προειδοποιητική λέξη Προσοχή Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:ξυλόλιο, μίγμα ισομερών οξικός n-βουτυλεστέρας οξικό 2-βουτοξυαιθυλο

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.Μην καπνίζετε. P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.Συμπληρωματικές δηλώσεις:EUH208 Περιέχει bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyl-o-hydroxypoly(oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-o-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.2.3 Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο

Ετικέτες Ασφαλείας:

Ετικέτα ασφαλείαςΕτικέτα ασφαλείας