ΒΕΡΝΙΚΙ HB BODY ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΌ (2:1) 499 1Lt

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 499
Κατασκευαστής: HB Body
Μοντέλο/Σειρά: 499
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: http://www.hbbody.com.gr/product/?pid=102&m=2&lang=gr

Περιγραφή:

Το BODY 499 είναι ένα αντιχαρακτικό βερνίκι, εξαιρετικά διαυγές, υψηλών στερεών. Λόγω του μεγάλου πάχους και της υψηλής γυαλάδας, δύναται να προσφέρει άριστο αποτέλεσμα σε γενικές και τοπικές επισκευές.

Αναμιγνύεται 2:1 με σκληρυντές Hardener For Topcoats H753 NORMAL, H754 FAST και H752 SLOW.

Χρόνος ψησίματος 10-30 λεπτά αναλόγως τον σκληρυντή που θα επιλέγει. Επιδέχεται δυαλιτικό Acryl 740 NORMAL, 741 SLOW από 0-10%.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Ρ102: Μακριά από παιδιά.
P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες-Μην καπνίζετε.
Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/εκνεφώματα.
Ρ271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Ρ273: Να αποφεύγετε η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
Ρ331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
Ρ301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Ρ304+340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή του.
Ρ403+Ρ235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.