Διαθέσιμα Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο PDF Ασφαλείας SDS

ΑΛΟΙΦΗ FARECLA G3 PRO 7164 ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΩΝ SCRATCH REMOVER 500ml

Άμεση Παραλαβή - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 7164
Κατασκευαστής: Farecla
Μοντέλο/Σειρά: 7164
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: http://www.g3pro.com/product/g3-professional-scratch-remover/

Περιγραφή:

Η Λειαντικκή αλοιφή FARECLA G3 SCRATCH REMOVER χρησιμοποιεί λειαντικά τεχνολογίας σταδιακής ελάττωσης EDA (Engineered Diminishing Abrasives) για να απομακρύνει αποτελεσματικά απο την επιφάνεια αντιαισθητικές γρατζουνιές και φθορές απο τις εργασίες βαφής του αυτοκινήτου σας χωρίς να βλάπτουν την επιφάνεια του χρώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ :

Κατάλληλο για όλους τους τύπους βαφής

Χρησιμοποιείται απο επαγγελματίες

Περιέχει μοναδικά λειαντικά σταδιακής ελάττωσης λείανσης για ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή


http://www.youtube.com/watch?v=HBkuPmnSn-k#t=42

Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP): -: EUH208

Ανεπιθύμητες επιδράσεις: Περιέχει ¬1,2-benzisothiazolin-3-one¬. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Δηλώσεις επικινδυνότητας: EUH208: Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφυλάξεων: P102: Μακριά από παιδιά.

P233: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

2.3. Αλλοι κίνδυνοι

ΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.

Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.

Βρώση: Πλύνετε το στόμα με νερό.

Εισπνοή: Δεν ισχύει.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ελαφρός ερεθισμός στο σημείο επαφής.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να σημειωθεί ερεθισμός και κοκκίνισμα.

Βρώση: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του λαιμού.

Εισπνοή: Απουσία συμπτωμάτων.

Καθυστερημένες / 6μεσες επιδράσεις: Δε διατίθενται δεδομένα.

4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αμεση / Ειδική θεραπεία: Δεν ισχύει.