Share:

Διαθέσιμα Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο PDF Ασφαλείας SDS

ΚΕΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ FARECLA G3 WAX TOP G3W501 500ml

Άμεση Παραλαβή - Παράδοση 1 έως 3 μέρες
(Παραλαβή από το κατάστημα μόνο με ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία)

Κωδ. Προϊόντος: G3W501
Κατασκευαστής: Farecla
Μοντέλο/Σειρά: G3 Wax
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: https://www.farecla.com/products/g3-wax-premium-liquid-protection/

Περιγραφή:

Κερί γυαλίσματος.

Το κερί γυαλίσματος FARECLA WAX TOP LIQUID WAX POLISH είναι ένα ειδικά διαμορφομένο προιόν σχεδιασμένο για να προσφέρει την μέγιστη γυαλάδα στην βαφή.

Γρήγορο και εύκολο στην χρήση εξαιρετική γυαλάδα με μεγάλη διάρκεια.

Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματοςΤαξινόμηση (CLP): -: EUH208Ανεπιθύμητες επιδράσεις: Περιέχει ¬a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]¬. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικήαντίδραση.2.2. Στοιχεία επισήμανσηςΣτοιχεία επισήμανσης:Δηλώσεις επικινδυνότητας: EUH208: Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.2.3. Αλλοι κίνδυνοιΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.Τμημα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. ΜείγματαΕπικίνδυνα συστατικά:HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS - REACH No. 01-2119456620-43-XXXXEINECS CAS PBT / WEL Ταξινόμηση (CLP) Ποσοστό926-141-6 - Ουσία για την οποία υπάρχεικοινοτικό όριο έκθεσης στο χώροεργασίας.Asp. Tox. 1: H304; -: EUH066 1-10%HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, < 2% AROMATICS - REACH No. 01-2119456810-40-0000920-901-0 246538-78-3 Ουσία για την οποία υπάρχεικοινοτικό όριο έκθεσης στο χώροεργασίας.Asp. Tox. 1: H304 1-10%BRONOPOL (INN)200-143-0 52-51-7 - Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302;STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315;Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1:H400<1%Τμημα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειώνΕπαφή με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.Βρώση: Πλύνετε το στόμα με νερό.Εισπνοή: Συμβουλευθείτε ιατρό.4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερεςΕπαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ελαφρός ερεθισμός στο σημείο επαφής.Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να σημειωθεί ερεθισμός και κοκκίνισμα.Βρώση: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του λαιμού.Εισπνοή: Απουσία συμπτωμάτων.Καθυστερημένες / 6μεσες επιδράσεις: Δε διατίθενται δεδομένα.4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείαςΑμεση / Ειδική θεραπεία: Δεν ισχύει.Τμημα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς5.1. Πυροσβεστικά μέσαΜέσα πυρόσβεσης: Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης για την περιβάλλουσαπυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε ψεκαζόμενο νερό για την ψύξη των δοχείων

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμαΚίνδυνοι από την έκθεση: Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς.5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστεςΣυστάσεις για τους πυροσβέστες: Χρησιμοποιείτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτική ενδυμασίαγια την αποφυγή επαφής με το δέρμα και τα μάτια.Τμημα 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκηςΠροσωπικές προφυλάξεις: Ανατρέξτε στο σημείο 8 του ΔΔΑ για λεπτομέρειες σχετικά με την προσωπικήπροστασία. Τοποθετήστε τα δοχεία που παρουσιάζουν διαρροές με το σημείο διαρροήςπρος τα πάνω για να αποφευχθεί η διαφυγή του υγρού.6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξειςΠεριβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίψετε στην αποχέτευση ή τους ποταμούς. Περιορίστε τη διαφυγή με τοίχωμαπροστασίας όχθης.6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμόΔιαδικασίες καθαρισμού: Πραγματοποιείτε απορρόφηση μέσα σε ξηρό έδαφος ή άμμο. Μεταφέρετε σε δοχείοπερισυλλογής και ανακύκλωσης που κλείνει και φέρει την κατάλληλη σήμανση γιαδιάθεση με κατάλληλη μέθοδο.6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματαΠαραπομπή σε άλλα τμήματα: Ανατρέξτε στο σημείο 8 του ΔΔΑ.Τμημα 7: Χειρισμός και αποθήκευση7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμόΑπαιτήσεις χειρισμού: Δεν ισχύει.7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστωνΣυνθήκες αποθήκευσης: Να φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Το δοχείο να διατηρείταιερμητικά κλεισμένο.7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσειςΕιδική τελική χρήση(εις): Δε διατίθενται δεδομένα.

Αλλες πληροφορίες: Δελτιο δεδομενων ασφαλειας συμφωνα με την οδηγια 2015/830.* υποδεικνύει κείμενο στο ΣΔΣ που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.Φράσεις κινδύνου από σ. 2 / 3: EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.EUH208: Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσειαλλεργική αντίδραση.H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στιςαναπνευστικές οδούς.H312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.