ΒΕΡΝΙΚΙ HB BODY 496 1Lt

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 496
Κατασκευαστής: HB BODY
Μοντέλο/Σειρά: 496
Ιστοσελίδα κατασκευαστή: http://www.hbbody.com.gr/product/?pid=99&m=2&lang=gr

Περιγραφή:

Το Βερνίκι 496 HS SR (2:1) είναι ένα διαυγέστατο υψηλής γυαλάδας βερνίκι από το “ 2K - Ακρυλικό Σύστημα”. Αναμειγνύεται 2:1 με σκληρυντή Hardener For Topcoats H753 NORMAL ή H754 FAST ή H752 SLOW. Λόγω των υψηλών στερεών δίνει μεγάλο πάχος φιλμ, άριστο γλασσάρισμα και υψηλή γυαλάδα και είναι κατάλληλο για υψηλής ποιότητας ολικές ή μερικές βαφές. Χρησιμοποιώντας το Hardener For Topcoats H754 FAST ο χρόνος στεγνώματος μειώνεται στα 15-20λεπτά στους 60°C. 30 λεπτά μετά το ψήσιμο μπορεί να γίνει συναρμολόγηση και γυάλισμα.

Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.Acute Tox. 4 H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.STOT SE 3 H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.Aquatic Chronic 3 H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Προειδοποιητική λέξη Προσοχή Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:ξυλόλιο, μίγμα ισομερών οξικός n-βουτυλεστέρας οξικό 2-βουτοξυαιθυλο

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.Μην καπνίζετε.P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/εξοπλισμός. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμέναρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.Συμπληρωματικές δηλώσεις:EUH208 Περιέχει mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-o-hydroxypoly(oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-o-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene), bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο

Ετικέτες Ασφαλείας:

Ετικέτα ασφαλείαςΕτικέτα ασφαλείας