Διαθέσιμα Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο PDF Ασφαλείας SDS

ΑΛΟΙΦΗ 3M 39002 RUBBING COMPOUND ΧΟΝΔΡΗ 473ml

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 39002
Κατασκευαστής: 3M
Μοντέλο/Σειρά: 39002

Περιγραφή:

Εξαιρετική αλοιφή για χρήση με το χέρι.

Αφαιρεί με άνεση και ευκολία γρατσουνιές με βαθμό λείανσης 1200 ή και πιο ψιλές.

Αφαιρεί επίσης μέτριες οξειδώσεις ,ολογράμματα από άλλες αλοιφές και σημάδια που αφήνει το νερό, με αποτέλεσμα ένα απαλό φινίρισμα.

Δεν περιέχει κερί ή σιλικόνη.

Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματοςCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2 - Ερεθ. Δέρμ 2, H315Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια), Κατηγορία 3 - YδάτινοΓια το πλήρες κείμενο των φράσεων H, βλέπε Κεφάλαιο16.2.2. Στοιχεία επισήμανσηςCLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008

ΠΡΟΣΟΧΗ.

Σύμβολα:GHS07 (Θαυμαστικό) |ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:H315 H412ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά:P102Απόκριση:P302 + P352 P332 + P313Απόρριψη:P501Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.Μακριά από παιδιά.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος : Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς /εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣυμπληρωματικές δηλώσεις κινδύνου:EUH208 Περιέχει Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-μεθυλο-2H- ισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.1% του μείγματος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοματικής τοξικότητας.13% του μίγματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας μέσω της εισπνοής.Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα:Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.Σημειώσεις για την επισήμανση:Η H304 δεν απαιτείται στην επισήμανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του.Η Σημείωση L εφαρμόζεται για τα CAS#s 64741-88-4 & 64741-89-5. Η Σημείωση P εφαρμόζεται στο CAS # 8052-41-3.2.3. Άλλοι κίνδυνοιΚανένας γνωστός.4.1. Περιγραφή των πρώτων βοηθειών Εισπνοή:Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.Επαφή με το δέρμα:Πλύνετε με σαπούνι και νερό. Αν σημάδια / συμπτώματα αναπτυχθούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.Επαφή με τα Μάτια:Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν τα σημάδια /συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.Σε περίπτωση κατάποσης:Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.4.2. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιπτώσεις, οξεία και καθυστερημέναΔείτε Ενότητα 11.1 Πληροφορίες σχετικά με τις τοξικολογικές επιδράσεις4.3. Αναφορά κάθε άμεσης ιατρικής φροντίδας και απαίτηση ειδικής μεταχείρισηςΜη εφαρμόσιμοΕτικέτες Ασφαλείας:

Ετικέτα ασφαλείας