ΒΕΡΝΙΚΙ GLASURIT 923-115 1Lt

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Διαθέσιμες επιλογές:
Κωδ. Προϊόντος: 923-115
Κατασκευαστής: Glasurit
Μοντέλο/Σειρά: 923-115

Περιγραφή:

Βερνίκι GLASURIT 923-115 με εξαιρετική ροή, γρήγορο στέγνωμα και δημιουργία εξαιρετικά σκληρής επιφάνειας.

ΑΡΑΙΩΣΗ : 2/1
923-115 100%
929-31/33 50%
352-91-/216 10%
(*)Η χρήση του διαλυτικού εξαρτάται απο την εξωτερική θερμοκρασία


ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ : HVLP 1.3 0.7 bar στο μπέκ
Συμβατικό 1.3 – 1.4 2.0 – 2 bar

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 2 φορές ψέκασμα με παχος 40 – 60 μm
ΑΡΑΙΩΣΗ : 2/1
923-135 100%
929-31/33 50%
352-50/-91-/216 10%
(*)Η χρήση του διαλυτικού εξαρτάται απο την εξωτερική θερμοκρασία

ΜΠΕΚ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ : HVLP 1.3 0.7 bar στο μπέκ
Συμβατικό 1.3 – 1.4 2.0 – 2 bar

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 2 φορές ψέκασμα με παχος 40 – 60 μm
Δεν απαιτείται αναμονή μεταξύ των 2 περασμάτων

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ : Στέγνωμα στους 60°C : 30 min.

Στεγνωμα με λαμπα : 8 min

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ : Στέγνωμα στους 60°C : 20 min. (Γυάλισμα)

Στεγνωμα με λαμπα : 8 min

Προσδιορισμός Επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕK) αριθ. 1272/2008 [CLP] - Flam. Liq. 3, H226 Εύφλεκτο υγρό και ατµός. - Eye Dam./Irrit. 2, H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. - Skin Sens. 1A, H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. - STOT RE 2, H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όργανα µετά από παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη έκθεση. - Aquatic Chronic 3, H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 2.2. Στοιχεία επισήµανσης Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕK) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Λέξη-µήνυµα: Προσοχή δηλώσεων κινδύνου: H226 Εύφλεκτο υγρό και ατµός. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όργανα µετά από παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη έκθεση. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. ∆ηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη): P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυµιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατµούς/ εκνεφώµατα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο. ∆ηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση): P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ∆ηλώσεις προφύλαξης (Αποθήκευση): P403 + P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. ∆ιατηρείται δροσερό. ∆ηλώσεις προφύλαξης (διάθεση): P501 ∆ιαθέστε το περιεχοµένου/περιέκτη σε σηµεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. Συστατικό(ά) προσδιορισµού κινδύνων για σκοπούς επισήµανσης: βενζοϊκο οξυ δι -(1,2,2,6,6-πενταµεθυοξυλ-4 πιπεριδινυλ)-εβακικό οξύ Επισήµανση ειδικών σκευασµάτων: EUH066 Παρατετα#ένη έκθεση #πορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρ#ατος ή σκάσι#ο. EUH208 Περιέχει Μεθυλο 1,2,2,6,6 πενταµέθυλο - 4 - πιπεριδίνη- παράγωγο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι Ενδεχοµένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόµηση, αλλά ενδέχεται να συµβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του µείγµατος.

Ετικέτες Ασφαλείας:

Ετικέτα ασφαλείαςΕτικέτα ασφαλείαςΕτικέτα ασφαλείας