Διαθέσιμα Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο PDF Ασφαλείας SDS

ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Άμεσα Διαθέσιμο - Παράδοση 1 έως 3 μέρες

Κωδ. Προϊόντος: 84331
Κατασκευαστής: Permatex
Μοντέλο/Σειρά: 84331

Περιγραφή:

Ένας εποξειδικός βιομηχανικός στικ στοκος δύο συστατικών 
που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση και την επιδιόρθωση :
υαλοβάμβακα, PVC, χαλκό, ορείχαλκο, σίδηρο, αλουμίνιο, δεξαμενές πόσιμου νερού, δεξαμενές καυσίμων, αποχετεύσεις, σκάφη και άλλα θαλάσσια εξαρτήματα θα εκτίθενται σε αλάτι ή φρέσκο ​​νερό, αλκοόλες, αραιωμένα οξέα, αέριο, ντίζελ, υδραυλικά υγρά και αντέχεισε θερμοκρασίες έως 250 ° F, 300 ° F. 
Στεγνώνει σε 5 λεπτά, πλήρης στέγνωμα σε 1 ώρα. 
Μπορεί να πριονιστεί, να τρυπηθεί, να σκαλισθεί, να λειανθεί και να βαφτεί όταν σκληρυνθεί πλήρως
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008 Οξεία τοξικότητα - Δερματική Κατηγορία 4 - (H312) Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2 - (H315) Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2 - (H319) Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία 1 - (H317) Χρόνια υδάτινη τοξικότητα Κατηγορία 3 - (H412) Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EΟΚ ή 1999/45/ΕΚ Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R: βλ. τμήμα 16 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Περιέχει Τρις-(Διμεθυλοαμινομεθύλιο) φαινόλη
, Δισφαινόλη Α Επιχλωρυδρτίνη Εποξυρητίνη.Προειδοποιητική λέξη Προειδοποίηση Δηλώσεις κινδύνου H312 - Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Δηλώσεις προφύλαξης - EU (§28, 1272/2008) P321 - Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση αντίδοτων στην ετικέτα) P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον Άλλες πληροφορίες • Δεν εφαρμόζεται

Ετικέτες Ασφαλείας:

Ετικέτα ασφαλείας